Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych platformy INCOMETOYS

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka: INCOMETOYS Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Zimowit 42, 35-605 Rzeszów, NIP: 8133879432, REGON: 522200829, KRS: 0000975001, adres e-mail: [email protected]
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, RODO oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Administrator dba o bezpieczeństwo udostępnianych mu danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych, a także zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne w przypadku korzystania z usług Administratora.
 5. Dane osobowe zbierane przez Administratora wykorzystywane są wyłącznie do poniższych celów:
  • zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy między Pani/Pana firmą a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • marketingowych, pod warunkiem udzielenia odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 6. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko przedstawiciela Klienta oraz jego adres e-mail, adres do korespondencji, numer NIP, a także imiona i nazwiska oraz adresy e-mail osób, dla których zostaną utworzone konta.
 7. Każda osoba, której danymi osobowymi administruje Administrator, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do:
  • uzyskania wyczerpującej informacji o prowadzonym zbiorze danych,
  • uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,
  • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych,
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzoru.
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 7, osoba, której dane dotyczą, może przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail Administratora podany w pkt 1 albo pisemnie na adres Administratora podany w pkt 1.