Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych platformy INCOMETOYS

  1. Podmiot pod firmą INCOMETOYS sp. z o.o., adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: +48 506 900 590, adres: ul. Zimowit 42, 35-605 Rzeszów (Administrator), oświadcza, że jest administratorem danych osobowych użytkowników, w szczególności takich danych osobowych jak: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, wykorzystywanych w ramach platformy INCOMETOYS.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją umowy zawieranej pomiędzy użytkownikami platformy INCOMETOYS a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celach marketingowych, pod warunkiem udzielenia odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator, bez wyraźnej zgody, nie udostępnia danych osobowych użytkowników platformy INCOMETOYS innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wykonujących w imieniu Administratora obowiązki wynikające z zawarcia, obowiązywania i rozwiązania umów cywilnoprawnych. Udostępnienie danych następuje z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.
  4. Administrator może udostępnić dane osobowe swoim pracownikom i współpracownikom oraz podmiotom, które uczestniczą w procesie zawarcia lub wykonania zawieranych przez Administratora umów. Udostępnienie danych osobowych podmiotom trzecim następuje z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.
  5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  6. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wykonania zawartej umowy oraz przez okres wyznaczony obowiązującymi przepisami prawa.
  7. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator jest uprawniona do żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawie do przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzoru oraz okoliczności, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy.
  8. W oparciu o podane dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.